0
Gabon
1976, May 3 - American Bicentennial
 
Sc.C178-180  Mi.589-591 Yv.178-180 Set of 3 6.50€
STP Sc.C180a Mi.---- Yv.180A Sc.C178-180 + 2 labels 8.50€
STP Sc.---- Mi.---- Yv.---- Sc.C179-180 + label 5.20€
Thomas Jefferson (1743-1826) on a label
FDC Sc.C178
                             
1976, July 4 - Sc.C178-180 Overprinted "4 JULLET 1976"
 
Sc.C181-183  Mi.594-596 Yv.181-183 Set of 3 6.50€
STP Sc.C183a Mi.---- Yv.183A Sc.C181-183 + 2 labels 8.50€
STP Sc.---- Mi.---- Yv.---- Sc.C182-183 + label 5.20€
Thomas Jefferson (1743-1826) on a label
STP Sc.---- Mi.---- Yv.---- Sheet of 15, 5 Sc.C179-180 + 10 labels ----
FDC Sc.C181-183 
                             
1995, Sept. 4 - Prehistoric Wildlife
 
STP Sc.800  Mi.1198-1209 Yv.794-805 Sheet of 12 8.40€
Sc.800a                                      Mi.1198   Yv.794 125f Sordes ----
Sc.800b                                     Mi.1199 Yv.795 125f Diplodocus ----
Sc.800c                                      Mi.1200 Yv.796 125f Eudimorphodon ----
Sc.800d                                   Mi.1201 Yv.797 125f Dimetrodon ----
Sc.800e                                  Mi.1202 Yv.798 125f Anuroenathus ----
Sc.800f                                 Mi.1203 Yv.799 125f Deinonychus, Pachycephalosaurus ----
Sc.800g                                  Mi.1204 Yv.800 125f Triceratops ----
Sc.800h                                Mi.1205 Yv.801 125f Hadrosaurus ----
Sc.800i                                Mi.1206 Yv.802 125f Genus Meganeura ----
Sc.800j                                   Mi.1207 Yv.803 125f Longisquama ----
Sc.800k                                     Mi.1208 Yv.804 125f Oviraptor ----
Sc.800l                                   Mi.1209 Yv.805 125f Monoclonius ----
STP Sc.801 Mi.1210-21 Yv.818-829 Sheet of 12 15.60€
Sc.801a                                      Mi.1210 Yv.818 225f Pistosaurus ----
Sc.801b                                     Mi.1211 Yv.819 225f Pteranodon ----
Sc.801c                                      Mi.1212 Yv.820 225f Coelophysis ----
Sc.801d                                   Mi.1213 Yv.821 225f Xenancanthus ----
Sc.801e                                  Mi.1214 Yv.822 225f Ischyodus ----
Sc.801f                                 Mi.1215 Yv.823 225f Placochelys ----
Sc.801g                                  Mi.1216 Yv.824 225f Dunkleosteus ----
Sc.801h                                Mi.1217 Yv.825 225f Cymbospondylus ----
Sc.801i                                Mi.1218 Yv.826 225f Enchodus ----
Sc.801j                                   Mi.1219 Yv.827 225f Paracybeloides ----
Sc.801k                                     Mi.1220 Yv.828 225f Nautiloid ----
Sc.801l                                   Mi.1221 Yv.829 225f Palaeospondylus ----
STP Sc.802 Mi.1222-1233  Yv.806-817 Sheet of 12 18.00€
Sc.802a                                      Mi.1222 Yv.806 260f Tyrannosaurus ----
Sc.802b                                     Mi.1223 Yv.807 260f Apatosaurus ----
Sc.802c                                      Mi.1224 Yv.808 260f Dimorphodon ----
Sc.802d                                   Mi.1225 Yv.809 260f Stegosaurus ----
Sc.802e                                  Mi.1226 Yv.810 260f Archaeopteryx ----
Sc.802f                                 Mi.1227 Yv.811 260f Protoceratops ----
Sc.802g                                  Mi.1228 Yv.812 260f Ichthysaur ----
Sc.802h                                Mi.1229 Yv.813 260f Phobosuchus, Deltoptychius ----
Sc.802i                                Mi.1230 Yv.814 260f Parasaurolophus ----
Sc.802j                                   Mi.1231 Yv.815 260f Scapanorhynchus ----
Sc.802k                                     Mi.1232 Yv.816 260f Spathobathis, Plesiosaurus ----
Sc.802l                                   Mi.1233 Yv.817 260f Cladoselacho ----
                             
  2000, Dec. 20 - Prehistoric Animals
STP Sc.1000-1005 Mi.1592-1597  Yv.1063-4,1066-7,1069,1071 Set of 6 8.00€
Sc.1000 Mi.1592 Yv.1063 100f Archaeopteryx ----
Sc.1001 Mi.1593 Yv.1064 100f Velociraptor  ----
Sc.1002 Mi.1594 Yv.1067 125f Corythosaurus ----
Sc.1003 Mi.1595 Yv.1066 125f Torosaurus ----
Sc.1004 Mi.1596 Yv.1069 225f Pachycephalosaurus ----
Sc.1005 Mi.1597 Yv.1071 500f Parasaurolophus ----
STP Sc.1006-1011  Mi.1566-1571 Yv.1062,1065,1068,1070,1072-3 Set of 6 8.00€
Sc.1006 Mi.1566 Yv.1062 100f Pterodactylus ----
Sc.1007 Mi.1567 Yv.1065 125f Allosaurus ----
Sc.1008 Mi.1568 Yv.1068 125f Struthiomimus ----
Sc.1009 Mi.1569 Yv.1070 225f Psittacosaurus ----
Sc.1010 Mi.1570 Yv.1072 260f Parasaurolophus ----
Sc.1011 Mi.1571 Yv.1073 500f Acanthostega ----
 
STP Sc.1012 Mi.1581-1589 Yv.1083-1091 Sheet of 9 10.00€
Sc.1012a Mi.1581 Yv.1083 125f Camarasaurus ----
Sc.1012b Mi.1582 Yv.1084 125f Rhamphorhyncus ----
Sc.1012c Mi.1583 Yv.1085 125f Saltasaurus ----
Sc.1012d Mi.1584 Yv.1086 225f Camptosaurus ----
Sc.1012e Mi.1585 Yv.1087 225f Megalosaurus ----
Sc.1012f Mi.1586 Yv.1088 225f Allosaurus ----
Sc.1012g Mi.1587 Yv.1089 260f Anchisaurus ----
Sc.1012h Mi.1588 Yv.1090 260f Dilophosaurus ----
Sc.1012i Mi.1589 Yv.1091 260f Massospondylus ----
STP Sc.1013     Mi.1572-1580 Yv.1074-1082 Sheet of 9 10.00€
Sc.1013a Mi.1572 Yv.1074 100f Stegosaurus ----
Sc.1013b Mi.1573 Yv.1075 100f Pteteranodon ----
Sc.1013c Mi.1574 Yv.1076 100f Carnotaurus ----
Sc.1013d Mi.1575 Yv.1077 125f Iguanodon ----
Sc.1013e Mi.1576 Yv.1078 125f Pentaceratops ----
Sc.1013f Mi.1577 Yv.1079 125f Styracosaurus ----
Sc.1013g Mi.1578 Yv.1080 500f Deinonychus ----
Sc.1013h Mi.1579 Yv.1081 500f Stegoceras ----
Sc.1013i Mi.1580 Yv.1082 500f Struthiomimus ----
   
STP Sc.1014 Mi.1598-1609 Yv.1092-1103 Sheet of 12 13.00€
Sc.1014a           Mi.1598 Yv.1092 125f Volcano ----
Sc.1014b           Mi.1599 Yv.1093 125f Pterodactylus ----
Sc.1014c           Mi.1600 Yv.1094 125f Dimorphodon ----
Sc.1014d          Mi.1601 Yv.1095 125f Alamosaurus ----
Sc.1014e           Mi.1602 Yv.1096 225f Psittacosaurus ----
Sc.1014f      Mi.1603 Yv.1097 225f Deinonychus ----
Sc.1014g           Mi.1604 Yv.1098 225f Dromiceiomimus ----
Sc.1014h            Mi.1605 Yv.1099 225f Yangchuanosaurus ----
Sc.1014i           Mi.1606 Yv.1100 260f Protosaurus ----
Sc.1014k            Mi.1607 Yv.1101 260f Triceratops ----
Sc.1014l            Mi.1608 Yv.1102 260f Daspletosaurus ----
Sc.1014m Mi.1609 Yv.1103 260f Pentaceratops ----
STP Sc.1015   Mi.1610-1621 Yv.1104-1115 Sheet of 12 17.00€
Sc.1015a           Mi.1610 Yv.1104 125f Brachiosaurus ----
Sc.1015b           Mi.1611 Yv.1105 125f Scaphognatus ----
Sc.1015c           Mi.1612 Yv.1106 125f Mountain Range ----
Sc.1015d          Mi.1613 Yv.1107 125f Pteranodon ----
Sc.1015e           Mi.1614 Yv.1108 225f Tyrannosaurus ----
Sc.1015f      Mi.1615 Yv.1109 225f Ichthyosaurus ----
Sc.1015g           Mi.1616 Yv.1110 225f Macroplata ----
Sc.1015h            Mi.1617 Yv.1111 225f Dilophosaurus ----
Sc.1015i           Mi.1618 Yv.1112 500f Thecodontosaurus ----
Sc.1015k            Mi.1619 Yv.1113 500f Stegosaurus ----
Sc.1015l            Mi.1620 Yv.1114 500f Saltasaurus ----
Sc.1015m Mi.1621 Yv.1115 500f Pachyrhinosaurus ----
STP Sc.1016 Mi.1624-1635 Yv.1116-1127 Sheet of 12 14.00€
Sc.1016a           Mi.1624 Yv.1116 225f Tyrannosaurus ----
Sc.1016b           Mi.1625 Yv.1117 225f Criorhynchus ----
Sc.1016c           Mi.1626 Yv.1118 225f Pterodactylus ----
Sc.1016d          Mi.1627 Yv.1119 225f Albertosaurus ----
Sc.1016e           Mi.1628 Yv.1120 225f Dromiceiomimus ----
Sc.1016f      Mi.1629 Yv.1121 225f Opisthocoeliclaudia ----
Sc.1016g           Mi.1630 Yv.1122 225f Brachiosaurus ----
Sc.1016h            Mi.1631 Yv.1123 225f Pachycephalosaurus ----
Sc.1016i           Mi.1632 Yv.1124 225f Parasaurolophus ----
Sc.1016k            Mi.1633 Yv.1125 225f Edmontosaurus ----
Sc.1016l            Mi.1634 Yv.1126 225f Pentaceratops ----
Sc.1016m Mi.1635 Yv.1127 225f Corythosaurus ----
STP Sc.1017 Mi.1636-1647 Yv.1128-1139 Sheet of 12 16.00€
Sc.1017a           Mi.1636 Yv.1128 260f Peteinosaurus ----
Sc.1017b           Mi.1637 Yv.1129 260f Volcanoes ----
Sc.1017c           Mi.1638 Yv.1130 260f Acanthostega ----
Sc.1017d          Mi.1639 Yv.1131 260f Ceresiosaurus ----
Sc.1017e           Mi.1640 Yv.1132 260f Pliosaurus ----
Sc.1017f      Mi.1641 Yv.1133 260f Stethacanthus ----
Sc.1017g           Mi.1642 Yv.1134 260f Ichthyosaurus ----
Sc.1017h            Mi.1643 Yv.1135 260f Pholidogaster ----
Sc.1017i           Mi.1644 Yv.1136 260f Gerrothorax ----
Sc.1017k            Mi.1645 Yv.1137 260f Diplocaulus ----
Sc.1017l            Mi.1646 Yv.1138 260f Mixosaurus ----
Sc.1017m Mi.1647 Yv.1139 260f Echioceras raricostatum ----
Souvenir sheets
STP Sc.1018 Mi.Bl.121 Yv.BF108  1500f Tyrannosaurus 8.00€
STP Sc.1019 Mi.Bl.119 Yv.BF105  1500f Arrhinoceratops  8.00€
STP Sc.1020 Mi.Bl.120 Yv.BF103 1500f Argentinosaurus 8.00€
STP Sc.1021 Mi.Bl.118  Yv.BF104    1500f Cetiosaurus  8.00€
STP Sc.1022 Mi.Bl.117 Yv.BF106 1500f Archaeopteryx 8.00€
STP Sc.1023 Mi.Bl.116 Yv.BF107 1500f Saltasaurus 8.00€
                                                       Sc.---- Mi.----      Yv.----   Sc.1000-1023, imperf. ----
                             
0
Gambia
1984, Apr. 15 - Easter
Sc.498-506 Mi.507-515       Yv.501-509 Set of 9 8.00€
STP Sc.500 Mi.515   Yv.509 5d Cartoon dinosaur 4.60€
                                                        Sc.507  Mi.Bl.9 Yv.BF10 5d Souvenir sheet 9.00€
                             
1991, Aug. 28 - Intl. Literacy Year (Walt Disney)
Sc.1102-1109 Mi.1198-1205 Yv.1031-1034,1093-1096 Set of 8  24.00€
Souvenir sheets
STP Sc.1110 Mi.Bl.125 Yv.BF113  20d Donald (prehistoric story) 11.00€
Sc.1111 Mi.Bl.122 Yv.BF126 20d Micky 11.00€
STP Sc.1112 Mi.Bl.124 Yv.BF137 20d Donald (prehistoric story) 11.00€
Sc.1113 Mi.Bl.123 Yv.BF136 20d Micky 11.00€
                             
1992, Sept. 21 - Dinosaurs
STP Sc.1283-1290 Mi.1403-1414 Yv.1213-6,1271-4,1323-6 Set of 12  14.00€
Sc.1283     Mi.1403 Yv.1213 20b Dryosaurus ----
Sc.1284 Mi.1404 Yv.1214 25b Saurolophus ----
Sc.1284A Mi.1405 Yv.1223 50b Allosaurus ----
Sc.1284B Mi.1406 Yv.1224 75b Fabrosaurus ----
Sc.1284C Mi.1407 Yv.1225 1d Deinonychus ----
Sc.1285 Mi.1408 Yv.1271 1.25d Cetiosaurus ----
Sc.1286 Mi.1409 Yv.1272 1.50d Camptosaurus ----
Sc.1286A Mi.1410 Yv.1226 2d Ornithosuchus ----
Sc.1287 Mi.1411 Yv.1215 3d Spinosaurus ----
Sc.1288 Mi.1412 Yv.1273 5d Ornithomimus ----
Sc.1289 Mi.1413 Yv.1274 10d Kentrosaurus ----
Sc.1290 Mi.1414 Yv.1216 12d Sclermochlus ----
Souvenir sheets
STP Sc.1291 Mi.Bl.162 Yv.BF153  25d Allosaurus 10.00€
STP Sc.1292 Mi.Bl.164 Yv.BF173 25d Ornithosuchus 10.00€
STP Sc.1292A Mi.Bl.163 Yv.BF181 25d Cetiosaurus 10.00€
STI Sc.---- Mi.----      Yv.----   Sc.1283-1290, imperf.   ----
STI Sc.---- Mi.----      Yv.----   25d Sc.1291, imperf. ----
STI Sc.---- Mi.----      Yv.----   25d Sc.1292, imperf. ----
STI Sc.---- Mi.----      Yv.----   25d Sc.1292A, imperf. ----
STI Sc.---- Mi.----      Yv.----   Miniature sheets of 10, Sc.1283-1290, imperf.   ----
FDC Sc.1283-1290
FDC Sc.1291
FDC Sc.1292
FDC Sc.1292A
                             
  1994, Apr. 11 - Easter
Sc.1524-1531 Mi.1834-1841  Yv.1613-1616,1629-1632  Set of 8 22.00€
STP Sc.1531 Mi.1841 Yv.1632 12d Cartoon dinosaur 4.80€
Souvenir sheets
STP Sc.1532 Mi.Bl.223 Yv.BF220 20d Cartoon dinosaur 8.00€
Sc.1533 Mi.Bl.224 Yv.BF222 20d Mickey 8.00€
                             
   
  1995, Feb. 6 - Prehistoric Animals
STP Sc.1605 Mi.2014-2025      Yv.1759-1770  Sheet of 12 12.50€
Sc.1605a Mi.2014 Yv.1759 2d Pteranodon ----
Sc.1605b Mi.2015 Yv.1760 2d Archaeopteryx ----
Sc.1605c Mi.2016 Yv.1761 2d Rhamphorhynchus ----
Sc.1605d Mi.2017 Yv.1762 2d Ornithomimus ----
Sc.1605e Mi.2018 Yv.1763 2d Stegosaurus ----
Sc.1605f Mi.2019 Yv.1764 2d Heterodontosaurus ----
Sc.1605g Mi.2020 Yv.1765 2d Lystrosaurus ----
Sc.1605h Mi.2021 Yv.1766 2d Euoplocephalus ----
Sc.1605i Mi.2022 Yv.1767 2d Coelophysis ----
Sc.1605j Mi.2023 Yv.1768 2d Staurikosaurus ----
Sc.1605k Mi.2024 Yv.1769 2d Giantoperis ----
Sc.1605l Mi.2025 Yv.1770 2d Diarthrognathus ----
STP Sc.1606 Mi.2026-2037 Yv.2675-2686 Sheet of 12 12.50€
Sc.1606a Mi.2026 Yv.2675 3d Archaeopteryx ----
Sc.1606b Mi.2027 Yv.2676 3d Yangchuanosaurus ----
Sc.1606c Mi.2028 Yv.2677 3d Coelophysis ----
Sc.1606d Mi.2029 Yv.2678 3d Plateosaurus ----
Sc.1606e Mi.2030 Yv.2679 3d Baryonyx ----
Sc.1606f Mi.2031 Yv.2680 3d Ornitholestes ----
Sc.1606g Mi.2032 Yv.2681 3d Dryosaurus ----
Sc.1606h Mi.2033 Yv.2682 3d Estememenosuchus ----
Sc.1606i Mi.2034 Yv.2683 3d Macroplata ----
Sc.1606j Mi.2035 Yv.2684 3d Shonisaurus ----
Sc.1606k Mi.2036 Yv.2685 3d Muraeonosaurus ----
Sc.1606l Mi.2037 Yv.2686 3d Archelon ----
Souvenir sheets
STP Sc.1607 Mi.Bl.245 Yv.BF397 20d Bactrosaurus 9.00€
STP Sc.1608 Mi.Bl.246 Yv.BF243  22d Tyrannosaurus 9.00€
STP Sc.1609 Mi.Bl.248 Yv.BF241 25d Triceratops 9.00€
STP Sc.1610 Mi.Bl.247 Yv.BF242 25d Spinosaurus 9.00€
STI Sc.---- Mi.----      Yv.----   12 x 2d Sc.1605, imperf.   ----
STI Sc.---- Mi.----      Yv.----   12 x 3d Sc.1606, imperf.   ----
STI Sc.---- Mi.----      Yv.----   20d Sc.1607, imperf.   ----
STI Sc.---- Mi.----      Yv.----   22d Sc.1608, imperf.   ----
STI Sc.---- Mi.----      Yv.----   25d Sc.1609, imperf.   ----
STI Sc.---- Mi.----      Yv.----   25d Sc.1610, imperf.   ----
FDC Sc.1605
FDC Sc.1606
FDC Sc.1607
FDC Sc.1608
FDC Sc.1609
FDC Sc.1610
                             
1997, Feb. 12 – Endangered Species
 
Sc.1870                                                                                          Mi.2583-2602  Yv.2213A-2213V 20 x 1.50d Sheet of 20, Sc.1870a-t 10.00€
STP Sc.1871  Mi.2563-2582  Yv.2214-2233  20 x 1.50d Sheet of 20, Sc.1871a-t  10.00€
Sc.1871b Mi.2564 Yv.2215 1.50d Lipotes vexillifer (possibly extinct) ----
STP Sc.1871k Mi.2573   Yv.2224 1.50d Latimeria chalumnae ----
  
Sc.1872-1874                                                                                       Mi.---- Yv.BF324A,326-327  each 25d Souvenir sheets (3)  22.50€
                             
  1997, June 23 - Dinosaurs
 
STP Sc.1968-1979  Mi.2792-2803 Yv.2454-59,2511-16 Set of 12 20.00€
Sc.1968 Mi.2792 Yv.2454 50b Coelophysis ----
Sc.1969 Mi.2793 Yv.2511 63b Sprinsaurus ----
Sc.1970 Mi.2794 Yv.2455 75b Kentrosaurus ----
Sc.1971 Mi.2795 Yv.2512 1d Ceratosaurus ----
Sc.1972 Mi.2796 Yv.2513 1.50d Stygimoloch ----
Sc.1973 Mi.2797 Yv.2456 2d Troφdon ----
Sc.1974 Mi.2798 Yv.2514 3d Velociraptor ----
Sc.1975 Mi.2799 Yv.2457 4d Triceratops ----
Sc.1976 Mi.2800 Yv.2458 5d Protoceratops ----
Sc.1977 Mi.2801 Yv.2459 10d Ornithomimus ----
Sc.1978 Mi.2802 Yv.2515 15d Stegosaurus ----
Sc.1979 Mi.2803 Yv.2516 20d Ankylosaurus ----
STP Sc.1980  Mi.2804-2821  Yv.2460-2468 Sheet of 9 8.50€
Sc.1980a Mi.2804 Yv.2460  4d Anurognathus ----
Sc.1980b Mi.2805 Yv.2461 4d Pteranodon ----
Sc.1980c Mi.2806 Yv.2462 4d Pterosaur ----
Sc.1980d Mi.2807 Yv.2463 4d Saltasaurus ----
Sc.1980e Mi.2808 Yv.2464 4d Agathaumas ----
Sc.1980f Mi.2809 Yv.2465 4d Stegosaurus ----
Sc.1980g Mi.2810 Yv.2466 4d Albertosaurus ----
Sc.1980h Mi.2811 Yv.2467 4d Lesothosaurus ----
Sc.1980i Mi.2812 Yv.2468 4d Lesothosaurus ----
STP Sc.1981 Mi.2813-2821 Yv.2541-2549 Sheet of 9 8.50€
Sc.1981a Mi.2813 Yv.2541 4d Tarbosaurus ----
Sc.1981b Mi.2814 Yv.2542 4d Brachiosaurus ----
Sc.1981c Mi.2815 Yv.2543 4d Styracosaurus ----
Sc.1981d Mi.2816 Yv.2544 4d Baryonyx ----
Sc.1981e Mi.2817 Yv.2545 4d Coelophysis ----
Sc.1981f Mi.2818 Yv.2546 4d Carnotaurus ----
Sc.1981g Mi.2819 Yv.2547 4d Compsognathus ----
Sc.1981h Mi.2820 Yv.2548 4d Compsognathus ----
Sc.1981i Mi.2821 Yv.2549 4d Stenonychosaurus ----
Souvenir sheets
STP Sc.1982  Mi.Bl.357 Yv.BF365  25d Deinonychus 8.00€
STP Sc.1983 Mi.Bl.358 Yv.BF358 25d Seismosaurus 8.00€
Sc.---- Mi.----      Yv.----   Sc.1968-1979, imperf.   ----
STI Sc.---- Mi.----      Yv.----   12 x 4d Sc.1980, imperf.   ----
STI Sc.---- Mi.----      Yv.----   13 x 4d Sc.1981, imperf.   ----
STI Sc.---- Mi.----      Yv.----   25d Sc.1982, imperf.   ----
Sc.---- Mi.----      Yv.----   25d Sc.1983, imperf.   ----
FDC Sc.1968-1979 
FDC Sc.1980
FDC Sc.1981
FDC Sc.1983
                             
  1998, Oct. 15 - Ships
Sc.2064-2067 Mi.3068-3071 Yv.2647-2650 Set of 4 7.00€
 
Sc.2068 Mi.3078-3083 Yv.2659-2664 6 x 5d Sheet of 6, Sc.2068a-f 7.00€
STP Sc.2069 Mi.3072-3077 Yv.2702-2707 6 x 5d Sheet of 6, Sc.2069a-f 7.00€
Sc.2069e Mi.3076 Yv.2706 5d Darwin's H.M.S. "Beagle" ----
Sc.2070-2071 Mi.Bl.390-391 Yv.BF390,402 each 25d Souvenir sheets (2) 11.00€
                             
  1999, Aug. 1 - Prehistoric Animals
 
STP Sc.2139  Mi.3399-3410 Yv.2836-2847 Sheet of 12 8.50€
Sc.2139a Mi.3399 Yv.2836 3d Diatryma ----
Sc.2139b Mi.3400 Yv.2837 3d Pteranodon ----
Sc.2139c Mi.3401 Yv.2838 3d Stegodon ----
Sc.2139d Mi.3402 Yv.2839 3d Icaronycteris ----
Sc.2139e Mi.3403 Yv.2840 3d Archaeopteryx ----
Sc.2139f Mi.3404 Yv.2841 3d Chasmatosaurus ----
Sc.2139g Mi.3405 Yv.2842 3d Tytthostonyx ----
Sc.2139h Mi.3406 Yv.2843 3d Hyaenodon ----
Sc.2139i Mi.3407 Yv.2844 3d Uintatherium ----
Sc.2139j Mi.3408 Yv.2845 3d Hesperocyon ----
Sc.2139k Mi.3409 Yv.2846 3d Amebelodon ----
Sc.2139l Mi.3410 Yv.2847 3d Indricotherium ----
STP Sc.2140 Mi.3387-3398 Yv.2780-2791 Sheet of 12 8.50€
Sc.2140a Mi.3387 Yv.2780 3d Carnotaurus ----
Sc.2140b Mi.3388 Yv.2781 3d Quetzalcoatlus ----
Sc.2140c Mi.3389 Yv.2782 3d Peteinosaurus ----
Sc.2140d Mi.3390 Yv.2783 3d Prenocephale ----
Sc.2140e Mi.3391 Yv.2784 3d Hesperornis ----
Sc.2140f Mi.3392 Yv.2785 3d Coelophysis ----
Sc.2140g Mi.3393 Yv.2786 3d Camptosaurus ----
Sc.2140h Mi.3394 Yv.2787 3d Panderichthys ----
Sc.2410i Mi.3395 Yv.2788 3d Garudimimus ----
Sc.2140j Mi.3396 Yv.2789 3d Cacops ----
Sc.2140k Mi.3397 Yv.2790 3d Ichthyostega ----
Sc.2140l Mi.3398 Yv.2791 3d Scutellosaurus ----
Souvenir sheets
STP Sc.2141     Mi.436  Yv.BF433 25d Lepisosteus 6.00€
STP Sc.2142 Mi.434 Yv.BF420 25d Saber-toothed cat 6.00€
STP Sc.2143 Mi.435 Yv.BF429 25d Deinonychus 6.00€
STP Sc.2144 Mi.437 Yv.---- 25d Microceratops 6.00€
FDC Sc.2144
                             
1999, Aug. 1 – Sea Creatures
 
                                                                                                    Sc.2157-2160      Mi.3240-3243 Yv.2860-2863 Set of 4 4.00€
                                                                                                  Sc.2161    Mi.3244-3255   Yv.2814-2825 12 x 3d Sheet of 12, Sc.2161a-l   7.50€
STP Sc.2162   Mi.3256-3267 Yv.2864-2875  12 x 3d Sheet of 12, Sc.2162a-l  7.50€
                                                Sc.2162g    Mi.3262   Yv.2870 3d Nautilus pompilius ----
  
Sc.2163                                                                                                               Mi.Bl.425  Yv.BF426 25d Souvenir sheet 5.50€
                             
1999, Aug. 1 – The Ocean World of the Galapagos Islands
 
STP Sc.2164   Mi.3295-3334 Yv.2882-2921  40 x 1.50d Sheet of 40, Sc.2164a-an 17.00€
                                                Sc.2164ae   Mi.3325   Yv.2912 1.50d Heterodontus francisci ----
  
Sc.2165                                                                                                               Mi.Bl.428  Yv.BF431 25d Souvenir sheet 5.50€
                             
2001, Jan. 15 – Rijksmuseum, Amsterdam
 
                                                                                              Sc.2371-2376     Mi.4104-4139   Yv.---- Sheets of 6 (6)  60.00€
STP Sc.2374 Mi.4122-4127  Yv.3402-3407    6 x 7d Sheet of 6, Sc.2374a-f  10.00€
                                            Sc.2374c   Mi.4124   Yv.3405    7d Nautilus cup ----
  
Sc.2377-2382                                                                                    Mi.Bl.524-529 Yv.----      each 25d Souvenir sheets (6)      42.00€
                             
2003, Nov. 4 – Prehistoric Animals
STP Sc.2765 Mi.5026-5029   Yv.4059-4062 Sheet of 4 9.00€
Sc.2765a         Mi.5026 Yv.4059 30d Peteinosaurus ----
Sc.2765b Mi.5027 Yv.4060 30d Parasaurolophus ----
Sc.2765c           Mi.5028 Yv.4061 30d Ichthyosaurus ----
Sc.2765d        Mi.5029 Yv.4062 30d Anomalocaris ----
STP Sc.2766     Mi.5030-5033   Yv.4050-4053 Sheet of 4 9.00€
Sc.2766a       Mi.5030 Yv.4050 30d Criorhynchus ----
Sc.2766b       Mi.5031 Yv.4051 30d Triceratops ----
Sc.2766c         Mi.5032 Yv.4052 30d Seismosaurus ----
Sc.2766d Mi.5033 Yv.4053 30d Stegosaurus ----
Souvenir sheets
STP Sc.2767 Mi.Bl.645 Yv.BF601 75d Paradoxides 6.00€
STP Sc.2768 Mi.Bl.646 Yv.BF604 75d Edmontosaurus 6.00€
STP Sc.----    Mi.----  Yv.----   Sc.2766, project ----
FDC Sc.2765 (#1) FDC Sc.2765 (#2)
FDC Sc.2766
FDC Sc.2767
FDC Sc.2768
                             
2010, Feb. 24 - Charles Darwin (1809-1882), English Naturalist and Evolutionist
 
STP Sc.3240 Mi.6183-6186    Yv.4981-4984  Sheet of 4 7.50€
Sc.3240a Mi.6183 Yv.4981 25d Certhidea olivacea      ----
Sc.3240b Mi.6184 Yv.4982 25d Geospiza scandens (Darwin's finch) ----
Sc.3240c Mi.6185 Yv.4983 25d Geospiza conirostris (Darwin's finch)      ----
Sc.3240d Mi.6186 Yv.4984 25d Geospiza fuliginosa (Darwin's finch) ----
Portrait of Ch. Darwin in the margin.
FDC Sc.3240
                             
2013, Apr. 4 - History of Art
 
STP Sc.3499 Mi.6757-6759  Yv.----     Sheet of 3 11.00€
Sc.3499a Mi.6757 Yv.----   45d Cave paintings of Lascaux (Bos primigenius †) ----
Sc.3499b Mi.6758 Yv.----   45d Cave paintings of Lascaux (Prehistoric horses) ----
Sc.3499c Mi.6759 Yv.----   45d Cave paintings of Lascaux (Bos primigenius †) ----
Sc.3500 Mi.6760-6762 Yv.----   3 x 45d Sheet of 3, Sc.3500a-c 11.00€
Sc.3501-3502 Mi.Bl.860-861 Yv.----   each 110d Souvenir sheets (2) 16.00€
                             
2014, Sept. 15 - Dinosaurs
 
STP Sc.3600 Mi.----   Yv.----   Sheet of 4 ----
Sc.3600a Mi.----   Yv.----   50d Pteranodon longiceps ----
Sc.3600b Mi.----   Yv.----   50d Archaeoceratops ----
Sc.3600c Mi.----   Yv.----   50d Ampelosaurus ----
Sc.3600d Mi.----   Yv.----   50d Apatosaurus ----
STP Sc.3601 Mi.----   Yv.----   Sheet of 4 ----
Sc.3601a Mi.----   Yv.----   50d Stegosaurus ----
Sc.3601b Mi.----   Yv.----   50d Albertoceratops ----
Sc.3601c Mi.----   Yv.----   50d Spinosaurus ----
Sc.3601d Mi.----   Yv.----   50d Nedoceratops ----
Souvenir sheets
STP Sc.3602 Mi.----   Yv.----   150d Kentrosaurus ----
STP Sc.3603 Mi.----   Yv.----   150d Compsognathus ----
STI Sc.---- Mi.----   Yv.----   4 x 50d Sc.3600, imperf. ----
STI Sc.---- Mi.----   Yv.----   4 x 50d Sc.3601, imperf. ----
STI Sc.---- Mi.----   Yv.----   150d Sc.3602, imperf. ----
STI Sc.---- Mi.----   Yv.----   150d Sc.3603, imperf. ----
                             
PREVIOUS RETURN TO COUNTRIES NEXT
RETURN TO TABLE OF CONTENTS
Copyright © 2001-2018 - Nikolay Kozhevnikov - All Rights Reserved