0
Gabon
1976, May 3 - American Bicentennial
 
Sc.C178-180  Mi.589-591 Yv.178-180 Set of 3 6.50ˆ
STP Sc.C180a Mi.---- Yv.180A Sc.C178-C180 + 2 labels 8.50ˆ
STP Sc.---- Mi.---- Yv.---- Sc.C179-C180 + label 5.20ˆ
Thomas Jefferson (1743-1826) on a label
STP Sc.---- Mi.---- Yv.---- Sheet of 15, 5 Sc.C178-C180 + 10 labels ----
FDC Sc.C178
                             
1976, July 4 - Sc.C178-180 Overprinted "4 JULLET 1976"
 
Sc.C181-C183  Mi.594-596 Yv.181-183 Set of 3 6.50ˆ
STP Sc.C183a Mi.---- Yv.183A Sc.C181-C183 + 2 labels 8.50ˆ
STP Sc.---- Mi.---- Yv.---- Sc.C182-C183 + label 5.20ˆ
Thomas Jefferson (1743-1826) on a label
STP Sc.---- Mi.---- Yv.---- Sheet of 15, 5 Sc.C181-C183 + 10 labels ----
FDC Sc.C181-C183 
                             
1995, Sept. 4 - Prehistoric Wildlife
 
STP Sc.800  Mi.1198-1209 Yv.794-805 Sheet of 12 8.40ˆ
Sc.800a                                      Mi.1198   Yv.794 125f Sordes ----
Sc.800b                                     Mi.1199 Yv.795 125f Diplodocus ----
Sc.800c                                      Mi.1200 Yv.796 125f Eudimorphodon ----
Sc.800d                                   Mi.1201 Yv.797 125f Dimetrodon ----
Sc.800e                                  Mi.1202 Yv.798 125f Anuroenathus ----
Sc.800f                                 Mi.1203 Yv.799 125f Deinonychus, Pachycephalosaurus ----
Sc.800g                                  Mi.1204 Yv.800 125f Triceratops ----
Sc.800h                                Mi.1205 Yv.801 125f Hadrosaurus ----
Sc.800i                                Mi.1206 Yv.802 125f Genus Meganeura ----
Sc.800j                                   Mi.1207 Yv.803 125f Longisquama ----
Sc.800k                                     Mi.1208 Yv.804 125f Oviraptor ----
Sc.800l                                   Mi.1209 Yv.805 125f Monoclonius ----
STP Sc.801 Mi.1210-21 Yv.818-829 Sheet of 12 15.60ˆ
Sc.801a                                      Mi.1210 Yv.818 225f Pistosaurus ----
Sc.801b                                     Mi.1211 Yv.819 225f Pteranodon ----
Sc.801c                                      Mi.1212 Yv.820 225f Coelophysis ----
Sc.801d                                   Mi.1213 Yv.821 225f Xenancanthus ----
Sc.801e                                  Mi.1214 Yv.822 225f Ischyodus ----
Sc.801f                                 Mi.1215 Yv.823 225f Placochelys ----
Sc.801g                                  Mi.1216 Yv.824 225f Dunkleosteus ----
Sc.801h                                Mi.1217 Yv.825 225f Cymbospondylus ----
Sc.801i                                Mi.1218 Yv.826 225f Enchodus ----
Sc.801j                                   Mi.1219 Yv.827 225f Paracybeloides ----
Sc.801k                                     Mi.1220 Yv.828 225f Nautiloid ----
Sc.801l                                   Mi.1221 Yv.829 225f Palaeospondylus ----
STP Sc.802 Mi.1222-1233  Yv.806-817 Sheet of 12 18.00ˆ
Sc.802a                                      Mi.1222 Yv.806 260f Tyrannosaurus ----
Sc.802b                                     Mi.1223 Yv.807 260f Apatosaurus ----
Sc.802c                                      Mi.1224 Yv.808 260f Dimorphodon ----
Sc.802d                                   Mi.1225 Yv.809 260f Stegosaurus ----
Sc.802e                                  Mi.1226 Yv.810 260f Archaeopteryx ----
Sc.802f                                 Mi.1227 Yv.811 260f Protoceratops ----
Sc.802g                                  Mi.1228 Yv.812 260f Ichthysaur ----
Sc.802h                                Mi.1229 Yv.813 260f Phobosuchus, Deltoptychius ----
Sc.802i                                Mi.1230 Yv.814 260f Parasaurolophus ----
Sc.802j                                   Mi.1231 Yv.815 260f Scapanorhynchus ----
Sc.802k                                     Mi.1232 Yv.816 260f Spathobathis, Plesiosaurus ----
Sc.802l                                   Mi.1233 Yv.817 260f Cladoselacho ----
                             
  2000, Dec. 20 - Prehistoric Animals
STP Sc.1000-1005 Mi.1592-1597  Yv.1063-4,1066-7,1069,1071 Set of 6 8.00ˆ
Sc.1000 Mi.1592 Yv.1063 100f Archaeopteryx ----
Sc.1001 Mi.1593 Yv.1064 100f Velociraptor  ----
Sc.1002 Mi.1594 Yv.1067 125f Corythosaurus ----
Sc.1003 Mi.1595 Yv.1066 125f Torosaurus ----
Sc.1004 Mi.1596 Yv.1069 225f Pachycephalosaurus ----
Sc.1005 Mi.1597 Yv.1071 500f Parasaurolophus ----
STP Sc.1006-1011  Mi.1566-1571 Yv.1062,1065,1068,1070,1072-3 Set of 6 8.00ˆ
Sc.1006 Mi.1566 Yv.1062 100f Pterodactylus ----
Sc.1007 Mi.1567 Yv.1065 125f Allosaurus ----
Sc.1008 Mi.1568 Yv.1068 125f Struthiomimus ----
Sc.1009 Mi.1569 Yv.1070 225f Psittacosaurus ----
Sc.1010 Mi.1570 Yv.1072 260f Parasaurolophus ----
Sc.1011 Mi.1571 Yv.1073 500f Acanthostega ----
 
STP Sc.1012 Mi.1581-1589 Yv.1083-1091 Sheet of 9 10.00ˆ
Sc.1012a Mi.1581 Yv.1083 125f Camarasaurus ----
Sc.1012b Mi.1582 Yv.1084 125f Rhamphorhyncus ----
Sc.1012c Mi.1583 Yv.1085 125f Saltasaurus ----
Sc.1012d Mi.1584 Yv.1086 225f Camptosaurus ----
Sc.1012e Mi.1585 Yv.1087 225f Megalosaurus ----
Sc.1012f Mi.1586 Yv.1088 225f Allosaurus ----
Sc.1012g Mi.1587 Yv.1089 260f Anchisaurus ----
Sc.1012h Mi.1588 Yv.1090 260f Dilophosaurus ----
Sc.1012i Mi.1589 Yv.1091 260f Massospondylus ----
STP Sc.1013     Mi.1572-1580 Yv.1074-1082 Sheet of 9 10.00ˆ
Sc.1013a Mi.1572 Yv.1074 100f Stegosaurus ----
Sc.1013b Mi.1573 Yv.1075 100f Pteteranodon ----
Sc.1013c Mi.1574 Yv.1076 100f Carnotaurus ----
Sc.1013d Mi.1575 Yv.1077 125f Iguanodon ----
Sc.1013e Mi.1576 Yv.1078 125f Pentaceratops ----
Sc.1013f Mi.1577 Yv.1079 125f Styracosaurus ----
Sc.1013g Mi.1578 Yv.1080 500f Deinonychus ----
Sc.1013h Mi.1579 Yv.1081 500f Stegoceras ----
Sc.1013i Mi.1580 Yv.1082 500f Struthiomimus ----
   
STP Sc.1014 Mi.1598-1609 Yv.1092-1103 Sheet of 12 13.00ˆ
Sc.1014a           Mi.1598 Yv.1092 125f Volcano ----
Sc.1014b           Mi.1599 Yv.1093 125f Pterodactylus ----
Sc.1014c           Mi.1600 Yv.1094 125f Dimorphodon ----
Sc.1014d          Mi.1601 Yv.1095 125f Alamosaurus ----
Sc.1014e           Mi.1602 Yv.1096 225f Psittacosaurus ----
Sc.1014f      Mi.1603 Yv.1097 225f Deinonychus ----
Sc.1014g           Mi.1604 Yv.1098 225f Dromiceiomimus ----
Sc.1014h            Mi.1605 Yv.1099 225f Yangchuanosaurus ----
Sc.1014i           Mi.1606 Yv.1100 260f Protosaurus ----
Sc.1014k            Mi.1607 Yv.1101 260f Triceratops ----
Sc.1014l            Mi.1608 Yv.1102 260f Daspletosaurus ----
Sc.1014m Mi.1609 Yv.1103 260f Pentaceratops ----
STP Sc.1015   Mi.1610-1621 Yv.1104-1115 Sheet of 12 17.00ˆ
Sc.1015a           Mi.1610 Yv.1104 125f Brachiosaurus ----
Sc.1015b           Mi.1611 Yv.1105 125f Scaphognatus ----
Sc.1015c           Mi.1612 Yv.1106 125f Mountain Range ----
Sc.1015d          Mi.1613 Yv.1107 125f Pteranodon ----
Sc.1015e           Mi.1614 Yv.1108 225f Tyrannosaurus ----
Sc.1015f      Mi.1615 Yv.1109 225f Ichthyosaurus ----
Sc.1015g           Mi.1616 Yv.1110 225f Macroplata ----
Sc.1015h            Mi.1617 Yv.1111 225f Dilophosaurus ----
Sc.1015i           Mi.1618 Yv.1112 500f Thecodontosaurus ----
Sc.1015k            Mi.1619 Yv.1113 500f Stegosaurus ----
Sc.1015l            Mi.1620 Yv.1114 500f Saltasaurus ----
Sc.1015m Mi.1621 Yv.1115 500f Pachyrhinosaurus ----
STP Sc.1016 Mi.1624-1635 Yv.1116-1127 Sheet of 12 14.00ˆ
Sc.1016a           Mi.1624 Yv.1116 225f Tyrannosaurus ----
Sc.1016b           Mi.1625 Yv.1117 225f Criorhynchus ----
Sc.1016c           Mi.1626 Yv.1118 225f Pterodactylus ----
Sc.1016d          Mi.1627 Yv.1119 225f Albertosaurus ----
Sc.1016e           Mi.1628 Yv.1120 225f Dromiceiomimus ----
Sc.1016f      Mi.1629 Yv.1121 225f Opisthocoeliclaudia ----
Sc.1016g           Mi.1630 Yv.1122 225f Brachiosaurus ----
Sc.1016h            Mi.1631 Yv.1123 225f Pachycephalosaurus ----
Sc.1016i           Mi.1632 Yv.1124 225f Parasaurolophus ----
Sc.1016k            Mi.1633 Yv.1125 225f Edmontosaurus ----
Sc.1016l            Mi.1634 Yv.1126 225f Pentaceratops ----
Sc.1016m Mi.1635 Yv.1127 225f Corythosaurus ----
STP Sc.1017 Mi.1636-1647 Yv.1128-1139 Sheet of 12 16.00ˆ
Sc.1017a           Mi.1636 Yv.1128 260f Peteinosaurus ----
Sc.1017b           Mi.1637 Yv.1129 260f Volcanoes ----
Sc.1017c           Mi.1638 Yv.1130 260f Acanthostega ----
Sc.1017d          Mi.1639 Yv.1131 260f Ceresiosaurus ----
Sc.1017e           Mi.1640 Yv.1132 260f Pliosaurus ----
Sc.1017f      Mi.1641 Yv.1133 260f Stethacanthus ----
Sc.1017g           Mi.1642 Yv.1134 260f Ichthyosaurus ----
Sc.1017h            Mi.1643 Yv.1135 260f Pholidogaster ----
Sc.1017i           Mi.1644 Yv.1136 260f Gerrothorax ----
Sc.1017k            Mi.1645 Yv.1137 260f Diplocaulus ----
Sc.1017l            Mi.1646 Yv.1138 260f Mixosaurus ----
Sc.1017m Mi.1647 Yv.1139 260f Echioceras raricostatum ----
Souvenir sheets
STP Sc.1018 Mi.Bl.121 Yv.BF108  1500f Tyrannosaurus 8.00ˆ
STP Sc.1019 Mi.Bl.119 Yv.BF105  1500f Arrhinoceratops  8.00ˆ
STP Sc.1020 Mi.Bl.120 Yv.BF103 1500f Argentinosaurus 8.00ˆ
STP Sc.1021 Mi.Bl.118  Yv.BF104    1500f Cetiosaurus  8.00ˆ
STP Sc.1022 Mi.Bl.117 Yv.BF106 1500f Archaeopteryx 8.00ˆ
STP Sc.1023 Mi.Bl.116 Yv.BF107 1500f Saltasaurus 8.00ˆ
                                                       Sc.---- Mi.----      Yv.----   Sc.1000-1023, imperf. ----
                             
0
Gambia
1984, Apr. 15 - Easter
Sc.498-506 Mi.507-515       Yv.501-509 Set of 9 8.00ˆ
STP Sc.500 Mi.515   Yv.509 5d Cartoon dinosaur 4.60ˆ
                                                        Sc.507  Mi.Bl.9 Yv.BF10 5d Souvenir sheet 9.00ˆ
                             
1991, Aug. 28 - Intl. Literacy Year (Walt Disney)
Sc.1102-1109 Mi.1198-1205 Yv.1031-1034,1093-1096 Set of 8  24.00ˆ
Souvenir sheets
STP Sc.1110 Mi.Bl.125 Yv.BF113  20d Donald (prehistoric story) 11.00ˆ
Sc.1111 Mi.Bl.122 Yv.BF126 20d Micky 11.00ˆ
STP Sc.1112 Mi.Bl.124 Yv.BF137 20d Donald (prehistoric story) 11.00ˆ
Sc.1113 Mi.Bl.123 Yv.BF136 20d Micky 11.00ˆ
                             
1992, Sept. 21 - Dinosaurs
STP Sc.1283-1290 Mi.1403-1414 Yv.1213-6,1271-4,1323-6 Set of 12  14.00ˆ
Sc.1283     Mi.1403 Yv.1213 20b Dryosaurus ----
Sc.1284 Mi.1404 Yv.1214 25b Saurolophus ----
Sc.1284A Mi.1405 Yv.1223 50b Allosaurus ----
Sc.1284B Mi.1406 Yv.1224 75b Fabrosaurus ----
Sc.1284C Mi.1407 Yv.1225 1d Deinonychus ----
Sc.1285 Mi.1408 Yv.1271 1.25d Cetiosaurus ----
Sc.1286 Mi.1409 Yv.1272 1.50d Camptosaurus ----
Sc.1286A Mi.1410 Yv.1226 2d Ornithosuchus ----
Sc.1287 Mi.1411 Yv.1215 3d Spinosaurus ----
Sc.1288 Mi.1412 Yv.1273 5d Ornithomimus ----
Sc.1289 Mi.1413 Yv.1274 10d Kentrosaurus ----
Sc.1290 Mi.1414 Yv.1216 12d Sclermochlus ----
Souvenir sheets
STP Sc.1291 Mi.Bl.162 Yv.BF153  25d Allosaurus 10.00ˆ
STP Sc.1292 Mi.Bl.164 Yv.BF173 25d Ornithosuchus 10.00ˆ
STP Sc.1292A Mi.Bl.163 Yv.BF181 25d Cetiosaurus 10.00ˆ
STI Sc.---- Mi.----      Yv.----   Sc.1283-1290, imperf.   ----
STI Sc.---- Mi.----      Yv.----   25d Sc.1291, imperf. ----
STI Sc.---- Mi.----      Yv.----   25d Sc.1292, imperf. ----
STI Sc.---- Mi.----      Yv.----   25d Sc.1292A, imperf. ----
STI Sc.---- Mi.----      Yv.----   Miniature sheets of 10, Sc.1283-1290, imperf.   ----
FDC Sc.1283-1290
FDC Sc.1291
FDC Sc.1292
FDC Sc.1292A
                             
  1994, Apr. 11 - Easter
Sc.1524-1531 Mi.1834-1841  Yv.1613-1616,1629-1632  Set of 8 22.00ˆ
STP Sc.1531 Mi.1841 Yv.1632 12d Cartoon dinosaur 4.80ˆ
Souvenir sheets
STP Sc.1532 Mi.Bl.223 Yv.BF220 20d Cartoon dinosaur 8.00ˆ
Sc.1533 Mi.Bl.224 Yv.BF222 20d Mickey 8.00ˆ
                             
   
  1995, Feb. 6 - Prehistoric Animals
STP Sc.1605 Mi.2014-2025      Yv.1759-1770  Sheet of 12 12.50ˆ
Sc.1605a Mi.2014 Yv.1759 2d Pteranodon ----
Sc.1605b Mi.2015 Yv.1760 2d Archaeopteryx ----
Sc.1605c Mi.2016 Yv.1761 2d Rhamphorhynchus ----
Sc.1605d Mi.2017 Yv.1762 2d Ornithomimus ----
Sc.1605e Mi.2018 Yv.1763 2d Stegosaurus ----
Sc.1605f Mi.2019 Yv.1764 2d Heterodontosaurus ----
Sc.1605g Mi.2020 Yv.1765 2d Lystrosaurus ----
Sc.1605h Mi.2021 Yv.1766 2d Euoplocephalus ----
Sc.1605i Mi.2022 Yv.1767 2d Coelophysis ----
Sc.1605j Mi.2023 Yv.1768 2d Staurikosaurus ----
Sc.1605k Mi.2024 Yv.1769 2d Giantoperis ----
Sc.1605l Mi.2025 Yv.1770 2d Diarthrognathus ----
STP Sc.1606 Mi.2026-2037 Yv.2675-2686 Sheet of 12 12.50ˆ
Sc.1606a Mi.2026 Yv.2675 3d Archaeopteryx ----
Sc.1606b Mi.2027 Yv.2676 3d Yangchuanosaurus ----
Sc.1606c Mi.2028 Yv.2677 3d Coelophysis ----
Sc.1606d Mi.2029 Yv.2678 3d Plateosaurus ----
Sc.1606e Mi.2030 Yv.2679 3d Baryonyx ----
Sc.1606f Mi.2031 Yv.2680 3d Ornitholestes ----
Sc.1606g Mi.2032 Yv.2681 3d Dryosaurus ----
Sc.1606h Mi.2033 Yv.2682 3d Estememenosuchus ----
Sc.1606i Mi.2034 Yv.2683 3d Macroplata ----
Sc.1606j Mi.2035 Yv.2684 3d Shonisaurus ----
Sc.1606k Mi.2036 Yv.2685 3d Muraeonosaurus ----
Sc.1606l Mi.2037 Yv.2686 3d Archelon ----
Souvenir sheets
STP Sc.1607 Mi.Bl.245 Yv.BF397 20d Bactrosaurus 9.00ˆ
STP Sc.1608 Mi.Bl.246 Yv.BF243  22d Tyrannosaurus 9.00ˆ
STP Sc.1609 Mi.Bl.248 Yv.BF241 25d Triceratops 9.00ˆ
STP Sc.1610 Mi.Bl.247 Yv.BF242 25d Spinosaurus 9.00ˆ
STI Sc.---- Mi.----      Yv.----   12 x 2d Sc.1605, imperf.   ----
STI Sc.---- Mi.----      Yv.----   12 x 3d Sc.1606, imperf.   ----
STI Sc.---- Mi.----      Yv.----   20d Sc.1607, imperf.   ----
STI Sc.---- Mi.----      Yv.----   22d Sc.1608, imperf.   ----
STI Sc.---- Mi.----      Yv.----   25d Sc.1609, imperf.   ----
STI Sc.---- Mi.----      Yv.----   25d Sc.1610, imperf.   ----
FDC Sc.1605
FDC Sc.1606
FDC Sc.1607
FDC Sc.1608
FDC Sc.1609
FDC Sc.1610
                             
1997, Feb. 12 – Endangered Species
 
Sc.1870                                                                                          Mi.2583-2602  Yv.2213A-2213V 20 x 1.50d Sheet of 20, Sc.1870a-t 10.00ˆ
STP Sc.1871  Mi.2563-2582  Yv.2214-2233  20 x 1.50d Sheet of 20, Sc.1871a-t  10.00ˆ
Sc.1871b Mi.2564 Yv.2215 1.50d Lipotes vexillifer (possibly extinct) ----
STP Sc.1871k Mi.2573   Yv.2224 1.50d Latimeria chalumnae ----
  
Sc.1872-1874                                                                                       Mi.---- Yv.BF324A,326-327  each 25d Souvenir sheets (3)  22.50ˆ
                             
  1997, June 23 - Dinosaurs
 
STP Sc.1968-1979  Mi.2792-2803 Yv.2454-59,2511-16 Set of 12 20.00ˆ
Sc.1968 Mi.2792 Yv.2454 50b Coelophysis ----
Sc.1969 Mi.2793 Yv.2511 63b Sprinsaurus ----
Sc.1970 Mi.2794 Yv.2455 75b Kentrosaurus ----
Sc.1971 Mi.2795 Yv.2512 1d Ceratosaurus ----
Sc.1972 Mi.2796 Yv.2513 1.50d Stygimoloch ----
Sc.1973 Mi.2797 Yv.2456 2d Troφdon ----
Sc.1974 Mi.2798 Yv.2514 3d Velociraptor ----
Sc.1975 Mi.2799 Yv.2457 4d Triceratops ----
Sc.1976 Mi.2800 Yv.2458 5d Protoceratops ----
Sc.1977 Mi.2801 Yv.2459 10d Ornithomimus ----
Sc.1978 Mi.2802 Yv.2515 15d Stegosaurus ----
Sc.1979 Mi.2803 Yv.2516 20d Ankylosaurus ----
STP Sc.1980  Mi.2804-2821  Yv.2460-2468 Sheet of 9 8.50ˆ
Sc.1980a Mi.2804 Yv.2460  4d Anurognathus ----
Sc.1980b Mi.2805 Yv.2461 4d Pteranodon ----
Sc.1980c Mi.2806 Yv.2462 4d Pterosaur ----
Sc.1980d Mi.2807 Yv.2463 4d Saltasaurus ----
Sc.1980e Mi.2808 Yv.2464 4d Agathaumas ----
Sc.1980f Mi.2809 Yv.2465 4d Stegosaurus ----
Sc.1980g Mi.2810 Yv.2466 4d Albertosaurus ----
Sc.1980h Mi.2811 Yv.2467 4d Lesothosaurus ----
Sc.1980i Mi.2812 Yv.2468 4d Lesothosaurus ----
STP Sc.1981 Mi.2813-2821 Yv.2541-2549 Sheet of 9 8.50ˆ
Sc.1981a Mi.2813 Yv.2541 4d Tarbosaurus ----
Sc.1981b Mi.2814 Yv.2542 4d Brachiosaurus ----
Sc.1981c Mi.2815 Yv.2543 4d Styracosaurus ----
Sc.1981d Mi.2816 Yv.2544 4d Baryonyx ----
Sc.1981e Mi.2817 Yv.2545 4d Coelophysis ----
Sc.1981f Mi.2818 Yv.2546 4d Carnotaurus ----
Sc.1981g Mi.2819 Yv.2547 4d Compsognathus ----
Sc.1981h Mi.2820 Yv.2548 4d Compsognathus ----
Sc.1981i Mi.2821 Yv.2549 4d Stenonychosaurus ----
Souvenir sheets
STP Sc.1982  Mi.Bl.357 Yv.BF365  25d Deinonychus 8.00ˆ
STP Sc.1983 Mi.Bl.358 Yv.BF358 25d Seismosaurus 8.00ˆ
Sc.---- Mi.----      Yv.----   Sc.1968-1979, imperf.   ----
STI Sc.---- Mi.----      Yv.----   12 x 4d Sc.1980, imperf.   ----
STI Sc.---- Mi.----      Yv.----   13 x 4d Sc.1981, imperf.   ----
STI Sc.---- Mi.----      Yv.----   25d Sc.1982, imperf.   ----
Sc.---- Mi.----      Yv.----   25d Sc.1983, imperf.   ----
FDC Sc.1968-1979 
FDC Sc.1980
FDC Sc.1981
FDC Sc.1983
                             
  1998, Oct. 15 - Ships
Sc.2064-2067 Mi.3068-3071 Yv.2647-2650 Set of 4 7.00ˆ
 
Sc.2068 Mi.3078-3083 Yv.2659-2664 6 x 5d Sheet of 6, Sc.2068a-f 7.00ˆ
STP Sc.2069 Mi.3072-3077 Yv.2702-2707 6 x 5d Sheet of 6, Sc.2069a-f 7.00ˆ
Sc.2069e Mi.3076 Yv.2706 5d Darwin's H.M.S. "Beagle" ----
Sc.2070-2071 Mi.Bl.390-391 Yv.BF390,402 each 25d Souvenir sheets (2) 11.00ˆ
                             
  1999, Aug. 1 - Prehistoric Animals
 
STP Sc.2139  Mi.3399-3410 Yv.2836-2847 Sheet of 12 8.50ˆ
Sc.2139a Mi.3399 Yv.2836 3d Diatryma ----
Sc.2139b Mi.3400 Yv.2837 3d Pteranodon ----
Sc.2139c Mi.3401 Yv.2838 3d Stegodon ----
Sc.2139d Mi.3402 Yv.2839 3d Icaronycteris ----
Sc.2139e Mi.3403 Yv.2840 3d Archaeopteryx ----
Sc.2139f Mi.3404 Yv.2841 3d Chasmatosaurus ----
Sc.2139g Mi.3405 Yv.2842 3d Tytthostonyx ----
Sc.2139h Mi.3406 Yv.2843 3d Hyaenodon ----
Sc.2139i Mi.3407 Yv.2844 3d Uintatherium ----
Sc.2139j Mi.3408 Yv.2845 3d Hesperocyon ----
Sc.2139k Mi.3409 Yv.2846 3d Amebelodon ----
Sc.2139l Mi.3410 Yv.2847 3d Indricotherium ----
STP Sc.2140 Mi.3387-3398 Yv.2780-2791 Sheet of 12 8.50ˆ
Sc.2140a Mi.3387 Yv.2780 3d Carnotaurus ----
Sc.2140b Mi.3388 Yv.2781 3d Quetzalcoatlus ----
Sc.2140c Mi.3389 Yv.2782 3d Peteinosaurus ----
Sc.2140d Mi.3390 Yv.2783 3d Prenocephale ----
Sc.2140e Mi.3391 Yv.2784 3d Hesperornis ----
Sc.2140f Mi.3392 Yv.2785 3d Coelophysis ----
Sc.2140g Mi.3393 Yv.2786 3d Camptosaurus ----
Sc.2140h Mi.3394 Yv.2787 3d Panderichthys ----
Sc.2410i Mi.3395 Yv.2788 3d Garudimimus ----
Sc.2140j Mi.3396 Yv.2789 3d Cacops ----
Sc.2140k Mi.3397 Yv.2790 3d Ichthyostega ----
Sc.2140l Mi.3398 Yv.2791 3d Scutellosaurus ----
Souvenir sheets
STP Sc.2141     Mi.436  Yv.BF433 25d Lepisosteus 6.00ˆ
STP Sc.2142 Mi.434 Yv.BF420 25d Saber-toothed cat 6.00ˆ
STP Sc.2143 Mi.435 Yv.BF429 25d Deinonychus 6.00ˆ
STP Sc.2144 Mi.437 Yv.---- 25d Microceratops 6.00ˆ
FDC Sc.2144
                             
1999, Aug. 1 – Sea Creatures
 
                                                                                                    Sc.2157-2160      Mi.3240-3243 Yv.2860-2863 Set of 4 4.00ˆ
                                                                                                  Sc.2161    Mi.3244-3255   Yv.2814-2825 12 x 3d Sheet of 12, Sc.2161a-l   7.50ˆ
STP Sc.2162   Mi.3256-3267 Yv.2864-2875  12 x 3d Sheet of 12, Sc.2162a-l  7.50ˆ
                                                Sc.2162g    Mi.3262   Yv.2870 3d Nautilus pompilius ----
  
Sc.2163                                                                                                               Mi.Bl.425  Yv.BF426 25d Souvenir sheet 5.50ˆ
                             
1999, Aug. 1 – The Ocean World of the Galapagos Islands
 
STP Sc.2164   Mi.3295-3334 Yv.2882-2921  40 x 1.50d Sheet of 40, Sc.2164a-an 17.00ˆ
                                                Sc.2164ae   Mi.3325   Yv.2912 1.50d Heterodontus francisci ----
  
Sc.2165                                                                                                               Mi.Bl.428  Yv.BF431 25d Souvenir sheet 5.50ˆ
                             
2001, Jan. 15 – Rijksmuseum, Amsterdam
 
                                                                                              Sc.2371-2376     Mi.4104-4139   Yv.---- Sheets of 6 (6)  60.00ˆ
STP Sc.2374 Mi.4122-4127  Yv.3402-3407    6 x 7d Sheet of 6, Sc.2374a-f  10.00ˆ
                                            Sc.2374c   Mi.4124   Yv.3405    7d Nautilus cup ----
  
Sc.2377-2382                                                                                    Mi.Bl.524-529 Yv.----      each 25d Souvenir sheets (6)      42.00ˆ
                             
2003, Nov. 4 – Prehistoric Animals
STP Sc.2765 Mi.5026-5029   Yv.4059-4062 Sheet of 4 9.00ˆ
Sc.2765a         Mi.5026 Yv.4059 30d Peteinosaurus ----
Sc.2765b Mi.5027 Yv.4060 30d Parasaurolophus ----
Sc.2765c           Mi.5028 Yv.4061 30d Ichthyosaurus ----
Sc.2765d        Mi.5029 Yv.4062 30d Anomalocaris ----
STP Sc.2766     Mi.5030-5033   Yv.4050-4053 Sheet of 4 9.00ˆ
Sc.2766a       Mi.5030 Yv.4050 30d Criorhynchus ----
Sc.2766b       Mi.5031 Yv.4051 30d Triceratops ----
Sc.2766c         Mi.5032 Yv.4052 30d Seismosaurus ----
Sc.2766d Mi.5033 Yv.4053 30d Stegosaurus ----
Souvenir sheets
STP Sc.2767 Mi.Bl.645 Yv.BF601 75d Paradoxides 6.00ˆ
STP Sc.2768 Mi.Bl.646 Yv.BF604 75d Edmontosaurus 6.00ˆ
STP Sc.----    Mi.----  Yv.----   Sc.2766, project ----
FDC Sc.2765 (#1) FDC Sc.2765 (#2)
FDC Sc.2766
FDC Sc.2767
FDC Sc.2768
                             
2010, Feb. 24 - Charles Darwin (1809-1882), English Naturalist and Evolutionist
 
STP Sc.3240 Mi.6183-6186    Yv.4981-4984  Sheet of 4 7.50ˆ
Sc.3240a Mi.6183 Yv.4981 25d Certhidea olivacea      ----
Sc.3240b Mi.6184 Yv.4982 25d Geospiza scandens (Darwin's finch) ----
Sc.3240c Mi.6185 Yv.4983 25d Geospiza conirostris (Darwin's finch)      ----
Sc.3240d Mi.6186 Yv.4984 25d Geospiza fuliginosa (Darwin's finch) ----
Portrait of Ch. Darwin in the margin.
FDC Sc.3240
                             
2013, Apr. 4 - History of Art
 
STP Sc.3499 Mi.6757-6759  Yv.----     Sheet of 3 11.00ˆ
Sc.3499a Mi.6757 Yv.----   45d Cave paintings of Lascaux (Bos primigenius †) ----
Sc.3499b Mi.6758 Yv.----   45d Cave paintings of Lascaux (Prehistoric horses) ----
Sc.3499c Mi.6759 Yv.----   45d Cave paintings of Lascaux (Bos primigenius †) ----
Sc.3500 Mi.6760-6762 Yv.----   3 x 45d Sheet of 3, Sc.3500a-c 11.00ˆ
Sc.3501-3502 Mi.Bl.860-861 Yv.----   each 110d Souvenir sheets (2) 16.00ˆ
                             
2014, Sept. 15 - Dinosaurs
 
STP Sc.3600 Mi.7013-7016 Yv.----   Sheet of 4 11.00ˆ
Sc.3600a Mi.7013 Yv.----   50d Pteranodon longiceps ----
Sc.3600b Mi.7014 Yv.----   50d Archaeoceratops ----
Sc.3600c Mi.7015 Yv.----   50d Ampelosaurus ----
Sc.3600d Mi.7016 Yv.----   50d Apatosaurus ----
STP Sc.3601 Mi.7017-7020   Yv.----   Sheet of 4 11.00ˆ
Sc.3601a Mi.7017 Yv.----   50d Stegosaurus ----
Sc.3601b Mi.7018 Yv.----   50d Albertoceratops ----
Sc.3601c Mi.7019 Yv.----   50d Spinosaurus ----
Sc.3601d Mi.7020 Yv.----   50d Nedoceratops ----
Souvenir sheets
STP Sc.3602 Mi.Bl.906  Yv.----   150d Kentrosaurus 8.00ˆ
STP Sc.3603 Mi.Bl.907 Yv.----   150d Compsognathus 8.00ˆ
STI Sc.---- Mi.----   Yv.----   4 x 50d Sc.3600, imperf. ----
STI Sc.---- Mi.----   Yv.----   4 x 50d Sc.3601, imperf. ----
STI Sc.---- Mi.----   Yv.----   150d Sc.3602, imperf. ----
STI Sc.---- Mi.----   Yv.----   150d Sc.3603, imperf. ----
                             
PREVIOUS RETURN TO COUNTRIES NEXT
RETURN TO TABLE OF CONTENTS
Copyright © 2001-2019 - Nikolay Kozhevnikov - All Rights Reserved